Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi’nin 5. Sayısı Yayınlandı

Nisan 30, 2010 No Comments ufuk GÜNCEL

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi'nin 5. sayısı yayınlanmıştır. Derginin bu sayısında yer alan yazıların isimleri aşağıda belirtilmiş olup, yazıların tam metinlerine www.karadenizdergi.com adresinden ulaşılabilmektedir. Derginin 6. sayısı Haziran ayı başında yayınlanacağından yazı göndermek isteyen bilim insanlarının yazılarını en geç 15 Mayıs tarihine kadar dergikaradeniz@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Derginin tüm teknik ve bilimsel kriterleri web adresinde mevcuttur.
[Dergi Tübitak/Ulakbim ve Index Copernicus tarafından taranmaktadır.]

TARİHİN SINIRLARI
BOUNDARİES OF HİSTORY
ГРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Ergin AYAN
ÖZET

Günümüzde tarihin sonu kavramını ortaya atıp, bu konuda eserler verenler karşısında biz de tarihin sınırları ile ilgili bu yazıyı kaleme almaya karar verdik. Bu çalışmada tarih öncesi ile tarih sonrası devirler arasındaki çok uzun süreç esas alınarak doğa ve tarih ayrımı üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan kalıtım ve gelenek kavramları irdelenerek [...]

Etiketler: Doğa, gelenek, Hegel, heredity, history, kalıtım, Natur, tarih, tradition, Гегель, Природа (природная сущность), традиция, участие

ЖЕНСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ ТЮРКСКИХ ПОЭТЕСС
МИХРИ ХАТУН (XV ВЕК), ГАЗИЗЫ САМИТОВОЙ (XX ВЕК).

TÜRK ŞAİRLERİ MİHRİ HATUN (XV. YY.) VE GAZİZE SAMİTOVA (XX. YY.) ESERLERINDE KADIN

"THE TOPİC OF WOMEN İN THE WORKS OF TURKİC FEMALE POETS
MİHRİ HATUN (XV the CENTURY) AND GAZİZA SAMİTOVA (XX the CENTURY)".

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Алсу НИГМАТУЛЛИНА
РЕЗЮМЕ

Литературное наследие многих тюркских женщин-поэтесс представляет большой интерес для истории национальных литератур, так как оно самобытно, своеобразно и обладает общностью тем и проблем.
Разнообразие образов в их творчестве не ограничивается лишь описанием красоты, ума, нежности и верности женщины. Поэтессы стремятся подчеркнуть значимость роли женщины в деле духовного и нравственного возрождения [...]

Etiketler: Gazize Samitova, kadın, Mihri Hatun, poet, şiir, Tatar edebiyatı, Tatar literature, Türk edebiyatı, Turkish literature, woman, Газиза Самитова, женщина, Михри Хатун, поэт, татарская литература, турецкая литература

ROMANYA’DA TÜRK HALKLARI EDEBİYATI
LITERATURE OF THE TURKISH PEOPLE IN ROMANIA
ЛИТЕРАТУРА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В РУМЫНИИ

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Jale İSMAYILOVA
ÖZET

Bu çalışmanın konusunu, Romanya’daki Türk halkları edebiyatı ve bu edebiyatın öne çıkan temsilcilerinin hayat ve çalışmaları oluşturmaktadır. Konunun tarihi ile ilgili bilgi verildikten sonra, söz konusu yazarlar ikili sınıflandırmaya tabi tutulmuştur: Türkçe Yazan Yazarlar ve Romence Yazan Türk Yazarlar. Her iki başlık altında da yazarların hayatı ve çalışmaları ile ilgili [...]

Etiketler: Edebiyat, Literature, Romanya’daki Türk Yazarlar, Türk, Türk-Tatar edebiyatı, Turk-Tatar literature, Turkish writers in Romania, Tюркские писатели в Румынии, тюркотатарская литература

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİ
GÜNLÜK YAŞAMA UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ
THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT STUDENTS FOR THE APPLICATION OF THEIR ENVIRONMENTAL INFORMATION IN DAILY LIVES
УРОВЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Erkan KALIPÇI
Haydar ÖZTAŞ
Celalettin ÖZDEMİR
ÖZET
Bu çalışmada, çevre mühendisi adaylarının günlük yaşamla ilgili çevre bilgilerini günlük yaşama uygulayabilme durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, yaşadığı bölgede meydana gelen öncelikli çevre sorunlarını anlama ve farkında olma düzeyleri de araştırılmıştır. Araştırmada veriler, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde okuyan 39 son sınıf çevre mühendisi adayına uygulanan anket formu aracılığı [...]

Etiketler: Çevre eğitimi ve bilinci, çevre mühendisliği, daily life, Environmental education and conscious, environmental engineering, günlük yaşam, инженерия окружающей среды, повседневная жизнь, Экологическое образование и информированность

ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ -AZERBAYCAN VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
THE IDEAS AND POİNTS OF VİEWS OF THE LAST GRADE UNİVERSİTY STUDENTS ON MARRİAGE – A COMPARİSON OF AZERBAİJAN AND TURKEY-
МНЕНИЯ И МЫСЛИ О БРАКЕ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ УНИВЕРСИТЕТА. СРАВНЕНИЕ ТУРЦИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Nesrin TÜRKARSLAN
Abulfez SULEYMANOV
ÖZET
Bu makalede Türkiye’de 1680 ve Azerbaycan’da 530 denek arasında yapılan araştırmayla, üniversite son sınıfta okuyan öğrencilerin aile ve evlilik konusundaki görüş ve düşünceleri karşılaştırmalı tahlille ortaya konmakta; gelecekte ailenin yapısına ilişkin muhtemel oluşumlar yorumlanmaya çalışılmaktadır. Sonuçların tahlili her iki ülkenin üniversite gençliği arasında aile kurumunun önemini koruduğu saptanmıştır. [...]

Etiketler: Aile, Azerbaijan, Azerbaycan, Cемья, evlilik, Family, married, öğrenciler, students, Turkey, Türkiye, Аербайджан, студент университета, Турция

GAZİANTEP İLİNİN YAKIN TAŞINMIŞ (PARALEL) YER ADLARI
THE PARALLEL (PORTABLE) TOPONOMYS OF THE GAZIANTEP PROVINCE
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТОПОНИМЫ РАЙОНА ГАЗИАНТЕП

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Mustafa ŞENEL
ÖZET
Ortak veya paralel coğrafi adlar çeşitli şekillerde oluşturulur. Türk Dünyasının tüm arazi parçalarında aynı coğrafi adlarla karşılaşmak, bu halkların aynı soydan gelmeleri ve aynı adlandırma mantığını kullanmaları ile açıklanabilir. Bazen bir arazide aynı coğrafi adlarla karşılaşılabilir. Böyle adlara ortak veya paralel adlar denir . Bu benzer yer adları bazen [...]

Etiketler: difference, farklılaştırma, Gaziantep, paralel (taşınmış), parallel (portable), toponomys, yer adları, Газиантеп, параллельный, различие, топонимы

DEDE KORKUT DESTANLARINDAN BEGİL OĞLU EMREN DESTANI ÜZERİNE SİMGESEL BİR YORUM DENEMESİ

A SYMBOLIC INTERPRETATION ESSAY ON EPIC OF BEGIL OGLU EMREN FROM DEDE KORKUT

ОПЫТ СИМВОЛИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ ДЕСТАНА БЕГИЛЬ ОГЛУ ЭМРЕ ИЗ КНИГИ ДЕДЕ КОРКУТА

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Elif ÖKSÜZ
ÖZET
Bazı edebî metinler görülen anlamının dışında bir de görünmeyen/derin anlama sahiptir. Metinlerde asıl verilmek istenilenler bu derin anlamda gizlidir. Anlatıcı, metindeki örtük anlamı kullandığı çeşitli simgeler aracılığıyla açar. Türk edebiyatında birçok metnin arketipsel kaynağını oluşturan Dede Korkut Kitabı, Oğuzların göçerevli hayat tarzından toplumlaşma sürecine geçişinin simgesel anlatısıdır. Bu incelemede, [...]

Etiketler: at, Begil Oğlu Emren Destanı, dağ, deer, Epic of Begil Oğlu Emren, geyik, horse, mountain, process of society, Simge, su kültleri, Symbole, toplumlaşma süreci, water kults, вода, гора, лошадь, олень, процесс социализации, Рассказ (дестан) о Бильге Оглу Эмре, Символ

AZERBAYCAN DEVLET MEMURLUĞU SİSTEMİ
CIVIL SERVICE SYSTEM OF AZERBAIJAN
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Recep REHİMLİ
ÖZET

Devlet yönetiminin etkili ve verimli kamu hizmeti sağlayabilmesi her zaman önemli konulardan biri olmuştur. Devlet nitelikli personel ile donatıldığı ölçüde halka daha iyi hizmet sunabilir. Bu itibarla bütün devletler kamu hizmetlerinin adil, çabuk, akılcı, ucuz ve demokratik bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla teşkilatlar kurmuşlar ve bu hizmetleri yerine getiren [...]

Etiketler: Devlet, Government, İşçi, Kamu Personeli, Memur, Official, public personel, State, Worker, Yönetim, Госслужащих, Государственная служба, Государство, Рабочий, Управление

TANITIM

Kategori 5. Sayı tarih 22.Nis, 2010

Prof. Dr. Ahmet
BURAN, Kurşunlanan Türkoloji, Akçağ Yayıncılık, Ankara 2010, 551 s. (İkinci
Baskı)
“Millete hizmet etmek istiyorsan elinden gelen işle başla…”
Gaspıralı İsmail
Türk milletinin ve
aydınlarının uğradığı katliam, sürgün ve baskıları anlatan Kurşunlanan Türkoloji adlı eserin ilk baskısı hakkında çeşitli dergi, gazete ve internet sayfalarında değişik kişiler tarafından çok güzel yazılar yazıldı. Şimdi eserin ikinci baskısı çıktı. Akçağ yayınevi [...]

Leave a reply

Please enter your real name. Don't worry your email will not be visible for pubic. We hate spam! If you have a website write it here. A backlink is always welcome.