Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖNER

Aralık 22, 2010 No Comments ufuk TÜRKOLOGLAR

A. KİTAPLARI

1. Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü. Ankara 2009, s. 358. Türk Dil Kurumu Yayınları: 963. ISBN 978-975-16-2151-1

2. Başkurtça Kısa Dilbilgisi. Tarihten Bugüne Başkurtlar, Tarih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler (Haz. A. Melek Özyetgin, A. Merthan Dündar, İlyas Kamalov) İstanbul, 2008: “Ötüken” , 238-293. (Kitapta Bölüm).

3. 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı, Tutanaklar. Çevirenler: Kamil Veli Nerimanoğlu, Mustafa Öner, Ankara 2008, s. 486+44. Türk Dil Kurumu Yayınları: 936. ISBN 978-975-16-2047-7

4. Tatar Türkçesi. Türk Lehçeleri Grameri (Editör: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun) Ankara 2007: “Akçağ”, 679-748. (Kitapta Bölüm)

5. Tatar Mânileri. Kum Saati Yayınları, ISBN: 975-6199-73-3. İstanbul, 2005. XLII +157.

6. Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Tatar Edebiyatı) / Kültür Bakanlığı Projesi / Türk Dünyası Edebiyatı (Tatar Türkçesinden aktarma) XVII. cilt, Ankara 2001, 13-62.; 238-479. s.

7. Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Tatar Edebiyatı) / Kültür Bakanlığı Projesi / Türk Dünyası Edebiyatı (Tatar Türkçesinden aktarma) XIX. cilt, Ankara 2001, 191-193; 218-231; 250-267; 279-337; 349-376; 391-476.s

8. Temel Tıp Terimleri Sözlüğü, Editör: Doç. Dr. Figen GÖVSA GÖKMEN, İzmir, 2001, XXXXV+898 s. - (Kitap Yazarlar Kurulu içinde)

9. Bugünkü Kıpçak Türkçesi (Tatar, Kazak ve Kırgız Lehçeleri Karşılaştırmalı Grameri) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları:703, Ankara, 1998, LX+270.s.

10. Renad Muhammedi (Tatarcadan Aktarma) Rusya'da Demokrasi - Bir Tatar Parlamenterin 1990-1995 Hatıraları, Ötüken Neşriyat, no:353, İstanbul, 1996, 214 s.

11. Alfred Halikov, (Tatarcadan Aktarma) Rus Tanınan Bulgar-Tatar Türk Asıllı 500 Sülale, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını, no:131, İstanbul, 1995, 111 s.

12. Rinat Muhammedi, Sırat Köprüsü - Sultangaliyev, (Tatar Türkçesinden aktarma) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını, no: 109, İstanbul, 1993, 445 s.

13. Olcas Suleyman, Aziya, (Yayıma Hazırlayanlar: Kamil Veliyev, Fikret Türkmen, Mustafa Öner) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yay. İstanbul, 1992.

B. MAKALELERİ

1. “Atatürk ve Sovyet Türkolojisi” Altıncı Uluslar arası Atatürk Kongresi 12-16 Kasım 2007 Ankara Bildiriler (The Sixth International Congress on Atatürk November 12-16, 2007-Ankara. Papers) Ankara, 2010: “Atatürk Araştırma Merkezi” 1822-1829.

2. “Orhun Yazıtlarındaki içik- Üzerine” Dil Araştırmaları Sayı:6 Bahar 2010, 23-27.

3. Fin Destanı Kalevala’da Türkçe Sözler (Yayımlanışının 160. Yılı Dolayısıyla). Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, XCVII Sayı: 688, Nisan 2009, 301-312.

4. “Kırım-Tatar Türkçesinde Sıfır Morfem” IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26-28 Eylül 2009 Bildiri Kitabı, Simferopol (Akmescit) 282-286.

5. “Tatarca-Rusça İlişkilerinde Geri Dönen Alıntılar”, Gazi Türkiyat, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi “Necmettin Hacıeminoğlu Özel Sayısı” Güz 2009 Sayı:5, 245-250.

6. Yeni Kazak Alfabesi. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: XCV Sayı: 674, Şubat 2008, 142-150.

7. Tatarlarda Aydınlanma Hareketi ve Sultangaliyev. Ahmet B. Ercilasun Armağanı (Editör: Ekrem Arıkoğlu) Ankara 2008, 564-570.

8. Kimlik Oluşturma Aracı Olarak Sözlük: Cemal Velidi ile Özbek Bayçura’nın Çabaları. Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural (Derleyen: Gönül Pultar) İstanbul 2008, 139-158.

9. Türkçede Rumca ve Yunanca Alıntılar Üzerine. III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, (Bilkent Üniversitesi-Lefke Avrupa Üniversitesi 25-28 Eylül 2008) Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları, 2008, 293-299.

10. Ortak Türkçe Söz Varlığı Denemesi (Dede Korkut Kitabı Fiilleri Üzerine) Tunca Kortantamer İçin, EÜ Edebiyat Fakültesi yay:6, İzmir 2007, 447-464. - =Ortak Türkçe Esas Lüğet Fondunun Uygunluğu (Dede Qorqud Kitabı’nın Fe’lleri Esasında). Aktaran: Afaq Memmedova // Dede Qorqud Elmi Edebi Toplu I (22), Bakı, 2007, 3-19.

11. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe Devrimi. Türk Dili Cilt XCIV Sayı 667, Temmuz 2007, 178-182.

12. Sibirya Tatarcası Söz Varlığı Üzerine Notlar. Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri 22-27 Haziran 2003- Proceedings of the 45 Meeting of the Permanent International Altaistic Conferance June 22-27 2003. Ankara, 2007. 339-345.

13. Hasan Eren’in Ardından. Türk Dili Cilt XCIV Sayı 667, Temmuz 2007, 283-291.

14. Türkçede –prAk Zarf-Fiili. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 4, Sayı 3, (Eylül 2007) Mak.39, 68-73.

15. István Mándoky Kongur Anısına Uluslararası Toplantı. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 4, Sayı 4, (Aralık 2007) Makale 67, 145-149.

16. Karay Türkçesinde Eski Unsurlar. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 24-29 Eylül 2000, Ankara, 2007. 1291-1296.==Arhaiçnıe elementı v karaimskom yazıke. Voprosı Filologii No: 2 (20). 2005 “Rossiykaya Akademiya Lingvistiçeskih Nauk- İnstitut İ .

17. Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 3, Sayı 1, (Mart 2006) Mak.7, 60-76.

18. XX. yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961). Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, Bahar 2006, 175-188.

19. Atatürk ve Türk Lehçeleri. Türk Dili XCII Sayı 655, Temmuz-2006, 92-104.

20. Tatar medeniyetinde Tukayçılık (Taraditsii Tukay v tatarskix kulturax). Küptilli Devlet Şartlarında Tugan Tillerni Saklav hem Üstirüv:Problemalar hem Perspektivalar (Halıkara Fenni-Gameli Konferantsiya, 2006 yıl, 23-24 iyul) Kazan, 2006. 19-22.

21. Tatarlarda Sözlük ve Kimlik. İstoçniki i issledovaniya po istorii tatarskogo naroda. Materialı k uçebnım kursam. V çest yubileya akademika AN RT M. A. Usmanova, Kazan, 2006, 288-296: “Kazanskiy gosudarstvennıy universitet”.

22. Türkçede Yazı Dili ve Yazılış Bağlantıları Üzerine Notlar. Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, T.C. Karaman Valiliği yay., 2005, 175-185.

23. Yarlık Sözü Hakkında. TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, 31 Mayıs-04 Haziran 2004 Kırım-Ukrayna, Simferopol, 2005, 241-243. - = Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 2004/II, Ankara, 2006. 117-122.

24. Türkçe-Rusça İlişkilerine 1552 Dönüm Noktasından Bir Bakış. 1552 ve Sonrası: Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Bildirileri, 15 Ekim 2002, Ankara, 2004, 27-37. - =Türkçe-Rusça İlişkilerine 1552 Dönüm Noktasından Bir Bakış. Uygurlardan Osmanlıya Şinasi Tekin’in Anısına, İstanbul, 2005:”Simurg”. 647-656.

25. Türkistan'da “Ozan”ın Sovyetleştirilmesi Örneği Olarak Jambıl Jabay. Kök Araştırmalar : Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi / Cilt / Volume VI , Sayı / Issue 1 (Bahar /Spring 2004)

26. Türkiye’de Bilim ve Öğretim Dili. (Dr. Eren Akçiçek ve Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ile birlikte) Bilim ve Ütopya, Ağustos 2004, Sayı 122, 55-57.

27. Türkçe Cumhuriyetleri İçinde Türkiye Cumhuriyeti. Türk Dili, Cilt LXXXVII Sayı 633, Eylül-2004, 229-234.

28. Fincedeki Türkçe Alıntılar (Ferah Öner ile birlikte). Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi (Hazırlayan: Prof. Dr. Günay Karaağaç) “Akçağ” Yay., Ankara, 2004, 145-162.

29. Kuzey Batı Türkçesinde –nI Ekli Zaman Zarfları. Tyurkskaya i smejnaya leksikologiya i leksikografiya (Sbornik k 70-letiyu Kenesbaya Musaeva). Rossiyskaya Akademiya NAUK İnstitut Yazıkoznaniya, Moskva, 2004, 159-169.

30. Türkçede -lIg > -lI Ekli Niteleme Sözlerinin Edatlaşması. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I-II, 20-26 Eylül 2004, Ankara, 2004, 2239-2251.

31. Raftaki Türkçe, Türk Dili, sayı:616, Nisan-2003, 409-412. s.

32. Tatar Halk Edebiyatında Tütünlü Örnekler, Tütün Kitabı (Editör: Emine Gürsoy Naskali) “Kitabevi” İstanbul 2003, 333-341.s.

33. Edatların “Karşılaştırma” ve “Sınırlandırma” Bağlantıları, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten 1999 / I-II, Ankara, 2003, 147-157. s.

34. Islah Edilmiş Arap Alfabesi ve Huca Bedii’nin Derlediği Tatar Ata Sözleri, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi X cilt, “Üzbek Bayçura Özel Sayısı” İzmir, 2001, 213-313.s.

35. Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Türk Yurdu “Türkçeye Saygı”, Şubat-Mart 2001, Cilt: 21, sayı: 162-163, 326-329. s.

36. Kuzey Batı Türkçesinde -nI Ekli Zaman Zarfları, Türk Dili, sayı:597, Eylül 2001, 267-275. s.

37. İdil-Ural’dan Bir Aydın: Alimcan İbrahim (1887-1938), Türk Yurdu, Eylül - 2001, cilt: 21, sayı: 169, 58-61. s.

38. Türkçe Söz Diziminde Eklenme Yönündeki Yapılar Üzerine, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bildiriler, Kayseri, 2001, 593 - 598. s.

39. Üzbek Ş. Bayçura (Hayatı ve Eserleri Üzerine), Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi X cilt, İzmir, 2001, 1-44. s.

40. Mykolas Firkovičius’un Ardından, Türk Dili, sayı:588, Aralık 2000, 667-669.s.

41. Tatar, Başkurt ve Kazak Sözlükleri: Kebikeç –İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1999, yıl:4, sayı:7-8, 115-129.s

42. Türkçede Edatlı (Sentaktik) İsim Çekimi, Türk Dili, sayı:565, Ocak-1999, 10-18. s.

43. I. Baku Türkoloji Kongresinde İdil-Ural Türkleri, 1926 Baku Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı (29-30 Kasım 1996), TDK. yay. 726, Ankara, 1999, 13-25.s.

44. 1999, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dil Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme, Atatürk’ün Harf Devrimi ve Türk Dünyasına Yansımaları Sempozyumu (27 Ekim 1998), Bildiriler, - Karadeniz Teknik Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, yay. No: 1999/1, Trabzon, 1999, 9-19.s

45. İdil Boyuna Seyahat, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı:145, Ocak-1999, 56-63. s.

46. Ümer Daher’in Ardından (15.11.1910 – 10.7.1999): Türk Dili, sayı: 575, Kasım-1999, 990-992. s.

47. Türkçede Soru ve Belirsizlik, Türk Dili, sayı:557, mayıs-1998, 401-411.s.

48. "Ortak Türk Alfabesi" Hakkında Bazı Notlar, Avrasya Etüdleri, sayı:13, İlkbahar-1998, 71-79. s.

49.  Muhtar Evezov’un Jetim Hikayesinde Dil –Söz Dökümü Üzerine Yorumlar- , E.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi IX. Cilt, İzmir, 1998, 27-80.s.

50. 1998, -matı/-meti Gerundiyumu Hakkında, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, TDK. yay. 678, Ankara 1999, 833-840.s.

51. Tatar (Kazan) Şairlerinden Örnekler : Aydar Helim; Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı:5, Bahar-1998, 67-76. s.

52. Yaşar Memedemin, Anka, Kriterion kitap üyi, Bükreş, 1997, 81 s.;

53. İzmir’de Edebiyat Sohbetleri (haz. Şaban Mahmud Kalkanoğlu) Karadeniz, yıl: IX, sayı: (65) 7, Temmuz 1998, 4.s.

54. Ahmet Midhat Efendi İdil-Ural’da, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı:6, Güz-1998, 663-669. s.

55. Türkçede Özel Zamirler (!), Türk Dili, sayı:542, Şubat-1997, 152-156.s.

56. Tukay ve Tatarlık; Tukay i duhovnaya kul'tura XX veka (Materialı nauçnoy konferantsii, posvyeşçennoy 110-letiyu so dnya rojdeniye Tukaya) Kazan, 1997, 161-166.s.

57. Bir Tatar Bolşeviğinin Ana Dili Mücadelesi, Türk Dili, sayı:546, Haziran-1997, 551-557.s.

58. Tatar Şiiri İçin Bir Örnek: Nurmuhammed Hisamov, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 3, Bahar - 1997, 193-196. s.

59. Marsel Galiyev ve Köstebek Bilmecesi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 3, Bahar - 1997, 169-176. s.

60. Repressiya Kurbanı Tatar Yazarları (Rafail Mostafin ve Reis Dautov'dan), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 3, Bahar - 1997, 135-168.s.

61. Kırgızistan'da Resmî Dil ve Prof. Dr. K. Dıykanov, Yeni Forum, Nisan-Mayıs 1997, cilt: 18, sayı: 335-336, 21-23. s.

62. Büyük Üstad Muhtar Avezov -Bir Öğrencisinin Hatırası- (Amanjan Jakıpov'dan), Til Èlemi- Mir yazıkov (Üniversitettiñ Aylık Basılımı) no: 3, 1997, 2-3. s.

63.  Şairini Bayrak Yapan Ülke : Tataristan, Yeni Türkiye -Türk Dünyası Özel Sayısı-, yıl: 3, sayı:16, Mayıs-Haziran 1997, 1469-1474. s.

64. Türkçede Dille İlgili Alış Verişlerin ve Dil Hareketlerinin Tarihine Toplu Bir Bakış, Türk Dili, sayı:536, 140-148.s.,

65. 1996 Tukay ve Tatarlık, Birlik Gazetesi, Üsküp-Makedonya, sayı: 4890;4891;4892, yıl:1996

66. İdil-Ural'dan Bir Şair: Nacar Necmi, Türk Kültürü, sayı: 395, yıl:1996,171-174. s.

67. Abay Kunanbayulı ve Tabiat Şiirlerinden Seçmeler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 1, Bahar - 1996, 90.- 106. s.

68. Magjan'dan Abay'a Selam, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, Güz - 1996, 386-387. s.

69. Sibirya'da İslam (Fuat Veliyev'den), Türk Dünyası Araştırmaları- Prof. Dr. Faruk Sümer'e Armağan, sayı:100, yıl: 1996, 119-125. s.

70. Kazakların Başşairi (Ahmet Baytursınulı'dan), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, Güz - 1996, 378-385. s.

71. Üzbek Bayçura'nın Ardından (6 Ocak 1923- 12 Mart 1996), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, Güz - 1996, 456-464. s.

72. Başkurt Türkçesinden Metinler, EÜ. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VIII, İzmir, 1995, 66-114. s.

73. Barış Süzi Hakında (Tatarca- Rifgat Ehmetcan aktarması) Kazan Utları (Tataristan Yazarlar Birliği yayım organı)sayı:1994-9, 172-174

74. Bugünkü Tatar Şiiri İçin Bir Örnek: Rikail Zeydulla, Türk Kültürü, sayı: 374, yıl: 1994, 347-354. s.

75. Altın Ordu ve Vicdan Hürriyeti –Rusya ile Mukayeseli Şekilde- (Ravil Emirhan’dan), Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 90, Haziran-1994, 101-113.s.

76. Dr. Metin Erkaya, Özbekçeyi Öğreniyoruz (Özbekçeni Örgenemiz)İstanbul 1992,242 s., Türk Kültürü, sayı: 371, yıl: 1994, 189-190. s.

77. Batı Sibirya’daki Türk Kavim ve Kabile Adları (Dilara Tumaşeva'dan), EÜ. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VII, İzmir, 1993, 73-83. s.

78. Tatar Oğlu Tatarım (Ravil Fahretdinov’dan), Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı:80, Ağustos-1993, 47-60.s.

79. Kazan - Tatar Edebiyatından Örnekler: Refail Gazizov, Kardeş Edebiyatlar sayı: 22 yıl: 1992, 21-24. s.

80. Çözülmemiş Düğümler - Tatar Başkurt Meselesi Hakkında (Yahya Abdullin'den) Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 76, yıl: 1992, 95-107. s.

81. Tatar-Kazak Edebî İlişkileri (Megsum Nasiybullin'den), Kardeş Edebiyatlar sayı: 21, yıl: 1992, 15-20. s.

82. Kazan - Tatar Edebiyatından Örnekler: Gerey Rehim, Kardeş Edebiyatlar, sayı:19, yıl: 1991, 13-18. s.

83. Derdmend (Nurmöhemmet Hisamov'dan), Kardeş Edebiyatlar, sayı: 20, 1991, 14-25. s.

84. Başkurt Türkçesi Şiirinden Örnekler: Mostay Kerim , Türk Dili Dergisi , 514.S., Ekim 1994, 316.- 322 . S.

85. Bugünkü Tatar Şiiri İçin Bir Örnek : Rikail Zeydulla, Türk Kültürü dergisi, 374 s., Haziran 1994 , 347 - 354 . s. hm

86. Barış Sözü Hakkında,E.Ü.Türk Dili ve Edebıyatı Araştırmaları Dergisi 8.C.İzmir 1994.

87. Başkurt Türkçesinden Metinler:E.Ü.Türk Dili ve Edebıyatı Araştırmaları Dergisi,8.C.,İzmir 1994

88. Or,Tor,Çor Sözleri Hakkında:E.Ü. Türk Dili ve Edebıyatı Araştırmalarıdergisi 7.C.,İzmir 1993.179.186.s

89. Abdullah Tukay'ın Bir Şiiri 'Şüreli' E.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 6.C.İzmir 1991-193.239.s

Leave a reply

Please enter your real name. Don't worry your email will not be visible for pubic. We hate spam! If you have a website write it here. A backlink is always welcome.