Makalelerim - Ufuk Deniz Aşçı

1. Ufuk Deniz AŞCI (2013)İngiltere'deki Türkçe Konuşan Toplumda İki Dillilik (Bilingualism) ve Dil Karışması (Interference), Bengü Belek, Ankara, 101-122, TKAE Yayınları.
2. Ufuk Deniz AŞCI (2013) İngiltere'deki Türkçe Konuşan Toplum ve Türkçenin Bugünkü Durumu.
3. Ufuk Deniz AŞCI (2010), Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Alip-Bee Adlı İlk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine, Milli Folklor 86, 87-106.
4. Ufuk Deniz AŞCI (2010) Kırgız Türkçesinin Calal-Abad Ağızlarına Özgü Seslik Farklılıkların Kırgız ve Özbek Edebî Dilleriyle Mukayesesi, Tarihin Peşinde 3, 219-262.
5. Ufuk Deniz AŞCI (2010) Alıntı Seslerin Türkçedeki Durumuna Bir Örnek: Kuzeybatı Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde /f/ Sesi, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7/1: 269-294.
6. Ufuk Deniz AŞCI, Suzan ZOBU (2009), Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihî Araştırmalarına Kısa Bir Bakış, Tarihin Peşinde/2: 249-262.
7. Ufuk Deniz AŞCI (2009) Wilhelm Radloff Kırgız Lehçesini Neden Söz Başı Y- Tarafında Bir Türk Lehçesi Olarak Göstermiştir?, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6/2: 77-97.
8. Ufuk Deniz AŞCI (2009) Kırgız Dili ve Edebiyatının Kuruluş Yıllarına Ait Arap Harfli Kırgız Metinlerinde Alfabe ve Yazım Kuralları, Türkbilig/17: 5-32.
9. Ufuk Deniz AŞCI, Mehmet YASTI (2008) Derleme Sözlüğünde Kullanılan Gün Adları, Turkish Studies, 3/3: 102-128.
10. Ufuk Deniz AŞCI (2008) Türkün Bin Yıllık Referans Kitabı `Kitâbu Dîvânü Lûgâti't-Türk " Buluşma: 237-244.
11. Ufuk Deniz AŞCI, Mehmet YASTI (2008) Anadolu Ağızlarında Kullanılan Gün Adları " Dilbilim, Deyişbilim Sempozyumu: 527-544.
12. Ufuk Deniz AŞCI (2008) Kâşgarlı Mahmud ve Wilhelm Radloff'un Sözlükçülüğü, Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu Kitapçığı: 45-58.
13. Ufuk Deniz AŞCI (2007) Dîvânü Lugati't-Türk'ün Sözlükçülük Geleneğindeki Yeri ve Önemi, Kâşgarlı'nın 1000. Doğum Yılı (Konferans).
14. Ufuk Deniz AŞCI (2004) Suudî Arabistan'ı Yurt Edinen Doğu Türkistanlılar, Kullandıkları Yazı Dili ve Bu Yazı Diliyle Kaleme Alınmış Bir Eser: Sîretü Hâtemü'n-Nebiyyîn, Türkiyat Araştırmaları Dergisi/16: 47-67.
15. Ufuk Deniz AŞCI (2003) W.Radloff'un `Opıt Slovarya Tyurskih Nareçiy' Adlı Eserinde Geçen Kazak ve Kırgız Lehçelerine Ait Sesler İle Çağdaş Kazak ve Kırgız Lehçelerindeki Sesler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi/14: 299-341.
16. Ufuk Deniz AŞCI (1998) SSCB ve BDT Sahalarına Ait Kırgız Türkçesi ve Grameri İle İlgili Bir Bibliyografya Denemesi, TDK Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi/5: 499-525.

17. Ufuk Deniz Aşcı (2015) Radloff'un sözlüğündeki Yer Alan Bazı Kazakça ve Kırgızca Sözcükler Neden Çağdaş Kazak ve Kırgız Sözlüklerinde Yoktur? Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 40. Yıla Armağan Kitabı, Konya: 149-180.