Kişisel Günlüğü
ufukdenizasci.com.tr

Ülkü Çevik Şavk (Prof.Dr.)

Şubat 27, 2010 No Comments ufuk TÜRKOLOGLAR

Prof. Dr. Ülkü Çevik ŞAVK

ulkuc@hacettepe.edu.tr

1980-84 SÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans
1985-87 HÜ Yüksek Lisans
1987-1993 HÜ Doktora
1995 Doçent

Akademik Görevler

1985-87 HÜ Türk Dili Okutmanı
1987-93 HÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi
1993-95 HÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçent
1995-04 HÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doçent
2004- HÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Profesör

İdârî Görevler
1993-1999 HÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı
1996-1999 HÜ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı

Yurtdışı Görevleri
1992 yılında "Milletlerarası Türkoloji Merkezi burslusu olarak Moskova, Aşgabat, Taşkent ve Bakü'de üç aylık araştırma gezisi.
2002-2003 öğretim yılında Goethe Üniversitesi'nde (Frankfurt-Almanya) bir dönem misafir öğretim üyesi.

Makaleler

-- "Türkmen Saçağı" Milli Folklor,sayı:16 Kış 1992, s.37-39

-- "Altay Bilmecelerinden Örnekler" Milli Folklor,sayı:21 Bahar 1994, s.81-84

-- "Türkmence'de Sayılar" HÜ,Edebiyat Fakültesi Dergisi c.11, sayı:1-2 , Aralık 1994, s. 117-125

-- "Göroğlı" Milli Folklor , sayı:25 , Bahar 1995, s.75-84

-- "İbrahim Tennuri'nin Otuz Şiiri" TDAD-Belleten 1994, s.19-82, Ankara 1996.

-- "Altayca (Tuba � Çalkanduu �Altay ) Üç Metin", TDAD-Belleten 1995, s. 37-98, Ankara 1997.

-- "Altaycada Morfofonemik Değişmeler", Türkbilig 2000/1, s. 46-50, Ankara 2000.

-- "Manas ve Maaday-Kara'da Sayılar" Milli Folklor, Sayı: 50, Yaz 2001 s.52-57, Ankara.

-- "Karakalpakça Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme" Milli Folklor, Sayı: 54, Yaz 2002, s. 62-67, Ankara.

-- "Kırım Tatarcasında İkilemeler", Türkbilig, 2003/6, s. 37-40, Ankara 2003.

-- "Verb and Auxilliary Verb Compounds in Chalkandu Dialect (Kuu-Kiji) of Altai Turkic" International Journal of Central Asian Studies, Volume 5, Seoul 2000.

-- "Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzuna Ek Karakalpakça Gramer Terimleri", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi,TDK, Sayı: 9, Bahar 2000 s. 288-306 Ankara 2000.

-- "Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzuna Ek Kırım Tatarcası Gramer Terimleri", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi,TDK, Sayı: 10, Güz 2000 s. 553-576 Ankara 2000.

-- "Kırım Tatarcasında Zaman Adları ve Zamanla İlgili Bazı Sözler", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK, Sayı: 13, Bahar 2002 s. 199-202, Ankara 2002.

-- "Voicing in Altai Turkic", Altaica II, s.118-123, Ulaanbaatar 2002.

-- "Kırım Tatarcası Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri, Türkoloji Dergisi, c. XV. s. 75-138, Ankara 2002.

-- "Karakalpakçada Sıfat-fiiller ve Kullanım Alanları, Türkoloji Dergisi, c.XVI, s. 207-223, Ankara 2003.

-- �Türkmence'de Hem (-em/-am) Üzerine, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmalrı, sayı 9-10, Isparta 2003.

Değerlendirmeler

"Ahmed-i Yesevî; Dîvân-ı Hikmetten Seçmeler, Hazırlayan: Prof.Dr.Kemal Eraslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:546, 100 Temel Eser Dizisi:98, Ankara,1983, 504 s." Türk Kültürü 255, Temmuz 1984, s.467-468, Ankara.

"Çiğdem Ülker, Nauçete Turski, Makedonlar için Türkçe" Türk Dili Dergisi, sayı : 521, Mayıs 1995, s.505-509

"Mevlâna Sekkâkî Divanı, Hazırlayan: Prof.Dr. Kemal Eraslan, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları:720, Ankara 1999, XVIII+686 s." Türk Dili, Sayı: 591, Mart 2001, s.354-356, Ankara.

Kitaplar

Ali-şîr Nevâyî- Leylî vü Mecnûn, TDK yayınları, Ankara 1996.

Kırgız Atasözleri , TDK Yayınları, Ankara 2002.

Türkçe-Kazakça-Karakalpakça-Rusça-İngilizce Karşılaştırmalı Dilbilim ve Dilbilgisi Sözlüğü, Ankara 2001.

Bildiriler

"Altaycada Eşsesli Sözcükler", 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Çeşme 2000.

"Kırgız Atasözlerinde Dinî Kavramlar: Bunlarla İlgili Sözcük ve Sözler", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2004, Ankara.

"Kararsız Dilli Eserlere Bir Örnek: Zaîfî'nin Cevâhirnâmesi" DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 2004, Ankara.

Leave a reply

Please enter your real name. Don't worry your email will not be visible for pubic. We hate spam! If you have a website write it here. A backlink is always welcome.